Giải pháp CNTT trong điều hành và sản xuất


Các sản phẩm của giải pháp:
-Bảng đánh giá dịch vụ
-Hệ thống phần mềm CIP
-Hệ thống 5s Audit
-Quản lý nhân viên
-Quản trị chuỗi phân phối (DMS)
-Điều khiển tập trung trong CN
-Hệ thống quản lý kho
-Thiết bị làm sạch đường ống thoát nước