Giải pháp Robot CN


Các sản phẩm của giải pháp:
-Xe điện tự hành trong công nghiệp (AGV)
-Xe điện tự hành trong khu du lịch scada